Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Gminy Czerwonak

Stan zobowiązań i płatności.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do danych o stanie Twoich zobowiązań podatkowych lub też zapłacić za nie, to wejdź na zakładkę Twoje dane i zaloguj się do systemu. 


Elektroniczne deklaracje i informacje podatkowe.

Jeżeli chcą Państwo złożyć formularz deklaracji lub informacji podatkowej, to mogą to Państwo zrobić w pełni elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Poniżej znajdują się odnośniki do wszystkich elektronicznych formularzy, które zostały udostępnione na niej przez Gminę.Deklaracje i informacje, muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości osób prawnych (DN-1)
Formularz deklaracji na podatek rolny osób prawnych (DR-1)
Formularz deklaracji na podatek leśny osób prawnych (DL-1)
Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych
Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
Formularz informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)
Formularz informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)
Logo Uni Europejskiej z opisem