Deklaracja dostępności

Gmina Czerwonak zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej eurzad.czerwonak.pl.

Data publikacji strony internetowej: 27 czerwca 2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20 czerwca 2019 r.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powodem tego są poniższe niezgodności lub wyłączenia:

 • niektóre dokumenty i pliki zostały załączone po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach,
 • strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów tekstowych  i mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury,
 • nie wszystkie elementy graficzne posiadają tekst alternatywny,
 • strona zawiera część dokumentów PDF niedostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.03.2021 r.
Aktualizacja oświadczenia: 31.03.2022 r.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z kierownikiem Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Anną Kołodziejczak-Sobczak, anna.sobczak@czerwonak.pl, telefon: 61 65 44 216 lub Moniką Pludra, koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Gminy Czerwonak, monika.pludra@czerwonak.pl, telefon: 61 65 44 205. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej można składać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@czerwonak.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Czerwonak
 • Adres: 62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39
 • E-mail: kancelaria@czerwonak.pl
 • Telefon: 61 65 44 201

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury  można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Urząd Gminy Czerwonak
62-004 Czerwonak
ul. Źródlana 39
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Czerwonak:
Monika Pludra, telefon: 61 65 44 205, email: monika.pludra@czerwonak.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy zlokalizowana jest w dwóch różnych budynkach.

 • Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

Wejście do budynku Urzędu Gminy Czerwonak od strony ul. Źródlanej jest w trakcie przebudowy, udostępniono wejście od strony wschodniej budynku, jednakże bez pochylni. Urząd zapewnia możliwość skorzystania z przycisku znajdującego się przy wejściu do budynku urzędu umożliwiającego wezwanie pracownika Wydziału Organizacyjno-Adminstracyjnego, który udzieli osobie mającej trudności w poruszaniu się pomocy.  Z holu głównego dostępny jest Punkt Informacyjny oraz Sala Obsługi Klienta, gdzie odbywa się obsługa klientów;  toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez uchwyty, wolną przestrzeń obok muszli ustępowej, szerokie drzwi i przestronne pomieszczenie. Z korytarza dochodzącego do holu dostępne są pomieszczenia Wydziału Podatków i Opłat, Wydziału Dialogu Społecznego, Wydziału Promocji Zdrowia, Wydziału Promocji i Rozwoju  oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Do pozostałych przestrzeni prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku brak jest informacji głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych.

Na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Czerwonak od strony ul. Źródlanej zapewniono 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, posiadają one oznaczenie poziome i pionowe. Obsługa tych miejsc odbywa się z drogi manewrowej.

Do budynku można wejść z psem asystującym, jednak nie zapewniono w pobliżu budynku miejsca wyprowadzania psów asystujących.

W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w formie online bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

 • Straż Gminna, os. Leśne 16, 62-028 Koziegłowy

Lokal Straży Gminnej usytuowany jest na parterze bloku mieszkalnego i wchodzi się jednym wejściem dostępnym z zewnątrz. Wielkość progów uniemożliwia samodzielne dostanie się do lokalu Straży Gminnej osobie poruszającej się na wózku.

Brak jest informacji głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych.

W pobliżu lokalu Straży Gminnej istnieje jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane na ogólnodostępnym parkingu, posiada ono oznaczenie poziome i pionowe.

Do budynku można wejść z psem asystującym, jednak nie zapewniono w pobliżu budynku miejsca wyprowadzania psów asystujących.

W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w formie online bez konieczności wcześniejszego umawiania się.


Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacja zalecamy kombinacje klawiszy:

 • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

 • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK,

 • - przewijanie widocznej części strony.

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony
Logo Uni Europejskiej z opisem